E-yana-Yiang
( maman de "feeling" et grand-mère de "maneki-neko")
feeling
(papa de maneki neko)


Maneki-neko
(maman de Tsuru Et Tchaé)

 


.